Definitief besluit voor opvang ongedocumenteerden in Beemsterstraat

Definitief besluit voor opvang ongedocumenteerden in Beemsterstraat
Het beoogde pand aan de Beemsterstraat ligt recht tegenover De Kimme. Foto: Johan Koopmans
NOORD – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft definitief besloten om in de Beemsterstraat 531 een opvang te realiseren voor mensen zonder verblijfspapieren, ook wel ongedocumenteerden genoemd.

NOORD – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft definitief besloten om in de Beemsterstraat 531 een opvang te realiseren voor mensen zonder verblijfspapieren, ook wel ongedocumenteerden genoemd.

Het gaat om maximaal 40 personen, met een medische en/of psychische aandoening, zowel mannen als vrouwen, van verschillende leeftijden. Er komt 24 uur per dag begeleiding op de locatie, verzorgd door het Leger des Heils.

De gemeente heeft verschillende panden in de stad onderzocht en beoordeeld. Voor de keuze voor het pand Beemsterstraat 531 zijn de volgende afwegingen gemaakt: dit pand is van Cordaan. Het is eerder gebruikt voor dagbesteding voor mensen met een beperking en staat al enige tijd leeg. Het pand is wat betreft indeling zeer geschikt voor opvang, zo vindt de gemeente.

Het kan in ieder geval voor drie jaar worden gebruikt. Er is asbest in het pand aanwezig. ‘We moeten onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de planning van de verbouwing. We verwachten dat de opvang in het tweede kwartaal van 2020 kan starten’, zegt de gemeente in een brief.

Draagkracht

Tijdens de bewonersavond gaven veel aanwezige buurtbewoners aan dat er zorgen zijn over de veiligheid in de buurt. Met name oudere bewoners van het seniorencomplex tegenover de opvanglocatie zeiden bezorgd te zijn over mogelijke toename van inbraak of andere vormen van criminaliteit. Ook waren er zorgen over het opvangen van een kwetsbare groep ongedocumenteerden op deze locatie. Andere bewoners gaven aan dat het nabijgelegen park ‘s avonds slecht verlicht is en dat er geregeld overlast is van rondhangende mensen. Men is bang straks niet meer (‘s avonds) over straat te kunnen. Een kleine groep mensen zei op de avond de opvang positief tegemoet te zien.

Advies stadsdeel

Stadsdeel Noord heeft eerder een positief advies gegeven voor deze locatie. Wel moet er aandacht zijn voor maatregelen om de veiligheid in de buurt te versterken, zo vindt de commissie. ‘Belangrijk daarbij is de aandacht voor de oudere bewoners van de Kimme en de nabij gelegen seniorenwoningen. Zij mogen niet in hun zelfstandigheid worden beperkt doordat zij zich onveilig voelen.’ Het stadsdeel benadrukt het belang van een diverse samenstelling van de begeleidingscommissie en bepleit een goede communicatie met de omgeving, een duidelijk aanspreekpunt op de locatie en duidelijke afspraken over het voorkomen van overlast in de buurt. Ook wil het stadsdeel na een jaar een evaluatie van de opvanglocatie.

Deze locatie is relatief eenvoudig aan te passen naar een opvanglocatie, zo is het college van mening. ‘Ondanks de korte beschikbaarheid is het daarom technisch en financieel geschikt. Het college heeft besloten om op de locatie Beemsterstraat maximaal 40 opvangplekken te realiseren voor kwetsbare ongedocumenteerden met een medische en/of psychische aandoening. ‘Vanwege de goede toegankelijkheid van het gebouw is het hiervoor geschikter dan andere locaties. Het aantal van 40 is lager dan de 60 mensen die hier maximaal opgevangen zouden kunnen worden.’

De begeleiding gebeurt door een professionele organisatie die ervaring heeft met deze doelgroep. De gemeente is hierover in overleg met het Leger des Heils. Waar nodig wordt thuiszorg en andere medische zorg ingezet. ‘Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig op de locatie, daarmee is er steeds een direct en makkelijk benaderbaar aanspreekpunt voor de buurt.’

De zorgen om de onveiligheid in de buurt worden serieus genomen, zo laat het college weten.  ‘Samen met het stadsdeel zoeken we uit hoe het zicht op het gebouw en de verlichting beter kunnen. Met bewoners en professionals van het nabijgelegen zorgcentrum De Kimme en buurthuis Zwanenmeer worden afspraken gemaakt om als goede buren op te trekken. Hiervoor komt een begeleidingscommissie met buurtbewoners, wijkagent en stadsdeelmedewerkers. De ongedocumenteerden in de opvang moeten weten wat gedragsregels zijn in de buurt. Jaarlijks komt er een draagvlakmeting in de buurt om de situatie rond de opvang te monitoren, gecombineerd met de gegevens uit de veiligheidsmonitor. Deze resultaten worden besproken in de begeleidingscommissie.’

De locatie wordt naar verwachting opgeleverd in het tweede kwartaal van 2020. Minimaal een half jaar voor de oplevering worden de buurtbewoners betrokken bij de komst van de opvang. De begeleidende instelling en het stadsdeel gaan dan met de buurt in gesprek over de gang van zaken rond de opvang en maken daarover afspraken.

De vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om opvang te realiseren in het pand worden op reguliere wijze aangevraagd, inclusief de gebruikelijke mogelijkheden om bezwaar te maken. Via www.overheid.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de berichtenservice in de buurt, waar alle procedures worden aangekondigd.

Voor meer informatie mail naar [email protected] of bel met 14020. Meer informatie is ook te vinden op www.amsterdam.nl/ongedocumenteerden.