Aandacht voor ouderen, kinderen en openbare ruimte in Zuid

Aandacht voor ouderen, kinderen en openbare ruimte in Zuid
De DB-leden, met in het midden Sebastiaan Capel. Foto: Tom Feenstra
Stadsdeel Zuid heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. Zo komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor spelen en ontmoeten, en minder voor het autoverkeer. Bestuursvoorzitter Sebastiaan Capel vertelt, mede namens zijn collega-DBleden, wat er de komende jaren nog meer op de agenda staat.

Stadsdeel Zuid heeft ambitieuze plannen voor de komende jaren. Zo komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor spelen en ontmoeten, en minder voor het autoverkeer. Bestuursvoorzitter Sebastiaan Capel vertelt, mede namens zijn collega-DBleden, wat er de komende jaren nog meer op de agenda staat.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft onlangs ingestemd met de gebiedsagenda’s 2019-2022 en de gebiedsplannen 2019 vastgesteld. In de gebiedsagenda staat wat de komende vier jaar de prioriteiten zijn voor Zuid. ’Eigenlijk zegt de gebiedsagenda: wat willen we in Zuid de komende jaren? en het gebiedsplan: hoe gaan we dit doen?’, legt Capel uit.

Bijzonder is dat deze keer zowel de gebiedsagenda als het gebiedsplan samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokkenen zijn vastgesteld. ’Participatie is een speerpunt’, meent de stadsdeelbestuurder. ’Voor de plannen zijn we nog intensiever in gesprek gegaan met betrokkenen uit de wijk. Zo weten we wat er echt speelt in de buurten. Maar ook voor de uitvoering van de plannen blijven we in nauw contact met bewoners(groepen) en andere partijen.’

Nog niet eerder werd de burger zo betrokken bij de (lokale) politiek. Bewoners- en vrijwilligersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de buurt ondersteunt stadsdeel Zuid met subsidies. Ook betrekt de gemeente bewoners steeds vaker en intensiever bij de ontwerpfase en uitvoering van projecten in de openbare ruimte. ’Een belangrijke rol in deze continue participatie is de gebiedsmakelaar. Per gebied in Zuid -dat zijn er drie- zijn er gebiedsmakelaars die zowel aanspreekpunt voor bewoners als politiek is. Op die manier hopen we een brede en daarnaast ook diverse participatie te bereiken. Dus niet alleen een klein groepje mondige bewoners, maar ook buurtbewoners die niet gelijk van zich laten horen. We willen iedereen evenveel aandacht geven. Een tip voor bewoners: leer je gebiedsmakelaar kennen! Dat is iemand die je eigenlijk moet kennen.’

Zuid heeft drie gebieden: Buitenveldert/ Zuidas, De Pijp/ Rivierenbuurt en Oud-Zuid. Hieronder een overzicht van enkele speerpunten per gebied.

Buitenveldert/ Zuidas

Capel licht toe: ’In Buitenveldert wonen veel ouderen. Die willen we ondersteunen in hun zelfstandigheid, dus zorgen dat ze langer thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd willen we ook eenzaamheid voorkomen: dit doen we door ontmoetingsplekken in de wijk, maar ook een bewegingsroute, de Kwiek-route, en is de buurt age-friendly geworden met bijvoorbeeld een wandelroute met bankjes voor ouderen.

Daarnaast wil stadsdeel Zuid ook inspelen op veranderingen in de wijk. ’Voor nieuwe bewoners, als expats en gezinnen creëren we bijvoorbeeld meer speelplekvoorzieningen, maar ook meer ruimte voor cultuur en expat-bijeenkomsten om ze te verbinden met andere bewoners- en vrijwilligerswerk’

Veiligheid blijft een prioriteit. ’Niet alleen van ouderen, maar ook voor ondernemers. Zo hebben we onlangs de overlast van scholieren op het Rooswijckplein aangepakt en hier gaan we zeker meer door. Sowieso willen we ook jongeren meer weerbaar maken tegen de gevaren van drank en drugs. Met name in Oud-Zuid wordt door zowel jongeren als volwassen het meeste drank en drugs gebruikt binnen de hele stad.’

Voor de Zuidas is belangrijk dat het leefbaar blijft voor bewoners. ’ Er wordt ontzettend veel gebouwd, maar het moet wel leuk blijven voor bewoners. We gaan ervoor zorgen dat de overlast minimaal is. Dit doen we bijvoorbeeld door op lege plekken (tijdelijk) sportvelden in te richten, maar denk ook aan kunstinvulling en bouwverkeer door de wijk te reguleren.’

Rivierenbuurt/De Pijp

’In de Rivierenbuurt gaan we de komende tijd hard aan de slag om te zorgen dat de buurt inderdaad geen rivier wordt’, lacht Capel. ’Waternet gaat hier de komende jaren de riolering vervangen. Dit zorgt voor werkzaamheden. Hoe maken we dit zo prettig mogelijk voor bewoners? Ook overlastgevers in de IJssel- en Rijnbuurt krijgen extra aandacht. Tegelijkertijd willen we meer kansen voor jongeren creëren: dit gebeurt onder andere bij City Youth in de Rijnstraat. Hier kunnen jongeren op een laagdrempelige manier terecht voor stages en baantjes.’

In De Pijp is de issue vooral de druk en de drukte. Vooral in de Noord-Pijp is er veel druk door veel fietsen, uitgaan en de vele terrassen. Hoe gaan we hier om met de openbare ruimte en vinden we een balans voor bewoners en bezoekers? Dit gebeurt onder andere door strengere handhaving op horeca en fietsparkeren. Ook is er een horeca stop in De Pijp en willen we niet te veel fastfoodketens. Maar er komt ook meer ruimte voor fietser en voetganger. De Frans Halsbuurt wordt autoluw. Er zijn 600 parkeerplekken opgeheven, hoe wordt dat nu ingericht? Collega Rocco Piers gaat dit samen met bewoners doen. Belangrijk is te zorgen dat de wijk divers blijft: niet alleen hippe koffietentjes, maar ook de ambachten in de wijk beschermen.’

Oud Zuid

’Het belangrijkste thema hier is de bouwdynamiek. In deze buurt wordt ontzettend veel verbouwd en dit zorgt voor onrust en overlast bij omwonenden. Hier willen we een nieuwe balans in vinden: wel investeren in gebouwen en woongenot, maar zo min mogelijk overlast tijdens een verbouwing. Ook gaan we een vuist maken tegen de permanente aantasting van het stadsgezicht. Samen met de gemeente zijn er al verschillende maatregelen genomen, maar deze problematiek staat bovenaan aan de agenda! We werken daarvoor nauw samen met andere stadsdelen en de wethouder.’